POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ E-SHOPU LOVEAIR.CZ

 

OBSAH:

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  2. DŮVODY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
  3. ÚČEL, DŮVOD A DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ DAT V E-SHOPU
  4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V E-SHOPU
  5. PROFILOVÁNÍ V E-SHOPU
  6. PRÁVA MAJITELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  7. COOKIES V E-SHOPU, ANALYTICKÁ EVIDENCE
  8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tato politika ochrany soukromí e-shopu má informativní charakter, což znamená, že není zdrojem povinností pro odběratele ani zákazníky internetového obchodu. Politika ochrany soukromí obsahuje především pravidla zpracování osobních údajů správcem v internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práva vlastníků údajů a také informace ohledně používání cookies a analytických nástrojů v internetovém obchodě.

 

1.2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím internetového obchodu je společnost DAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Krakově (ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, Polsko); zapsaná do Rejstříku podnikatelů Soudního rejstříku pod číslem KRS 0000707152; rejstříkový soud, v němž je uložena dokumentace společnosti: Oblastní soud pro Krakov-Střed v Krakově, XII. ekonomický odbor polského Soudního rejstříku; DIČ: 6282266484; REGON (identifikační číslo): 364324516; adresa elektronické pošty: kontakt@loveair.cz, telefonní číslo +48 22 602 20 80 – dále jen „správce“ a která je zároveň provozovatelem internetového obchodu a prodejcem.

 

1.3. Osobní údaje v internetovém obchodě správce zpracovává v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR nebo nařízení GDPR. Oficiální text nařízení GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

1.4. Používání internetového obchodu včetně nákupů je dobrovolné. Podobně je dobrovolné s tím spojené uvedení osobních údajů uživatelem internetového obchodu, odběratelem služeb nebo zákazníkem s dvěma výjimkami: (1) uzavření smluv se správcem – neuvedení v případech a rozsahu určeném na stránkách internetového obchodu, v obchodních podmínkách internetového obchodu a této politice ochrany soukromí osobních údajů nezbytných k uzavření a splnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí elektronické služby se správcem vede k nemožnosti uzavřít onu smlouvu. Uvedení osobních údajů je v takovémto případě smluvním požadavkem a chce-li vlastník údajů (osoba, k níž se osobní údaje vztahují) uzavřít se správcem danou smlouvu, tak je povinna uvést požadované údaje. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je předem uveden na webu internetového obchodu a v obchodních podmínkách e-shopu; (2) zákonné povinnosti správce – uvedení osobních údajů je zákonný požadavek daný obecně platnými právními předpisy ukládající správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů za účelem vedení účetnictví nebo daňové evidence) a jejich neuvedení znemožní správci splnit tyto povinnosti.

 

1.5. Správce vynakládá zvláštní úsilí za účelem ochrany zájmů vlastníků zpracovávaných údajů, a zejména pak se stará a ujišťuje, že jím shromažďované údaje jsou: (1) zpracovávané v souladu s právem; (2) shromažďovány pro určené zákonné účely a nejsou dále zpracovávány v rozporu s těmito účely; (3) věcně správné a adekvátní k účelům, k nimž jsou zpracovávány; (4) uchovávány v podobě dovolující identifikaci subjektů údajů, ne déle, než je to potřebné k dosažení účelů zpracovávání a (5) zpracovávány způsobem zajišťujícím patřičnou bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před nedovoleným nebo nezákonným zpracováním dat a také před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to pomocí vhodných technických nebo organizačních prostředků.

 

1.6. Správce se zohledněním povahy, rozsahu, kontextu a účelů zpracování a rizika porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a váze nebezpečí implementuje příslušné technické a organizační prostředky, aby zpracování údajů probíhalo v souladu s tímto nařízení a aby to mohl prokázat. Tyto prostředky jsou v případě potřeby kontrolovány a aktualizovány. Správce používá technické prostředky bránící nepovolaným osobám získávat a upravovat osobní údaje zasílané elektronickou cestou.

 

1.7. Veškerá slova, výrazy a zkraty v této politice ochrany soukromí (např. prodejce, internetový obchod, elektronická služba) je třeba chápat podle definice obsažené v obchodních podmínkách internetového obchodu na jeho webu.

 

2. DŮVODY ZPRACOVÁNÍ DAT

2.1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu: (1) vlastník údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; (2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je vlastník údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto vlastníka údajů; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vlastníka údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

2.2. Zpracování osobních údajů správcem vždy vyžaduje, aby existoval alespoň jeden důvod uvedený v bodě 2.1 politiky ochrany soukromí. Konkrétní důvody zpracování osobních údajů příjemců a zákazníků internetového obchodu správcem jsou uvedeny v dalším bodě politiky ochrany soukromí – ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů správcem.

 

3. ÚČEL, DŮVOD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ V E-SHOPU

3.1. Účel, důvod, doba, rozsah a příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem vždy vyplývá z činností daného příjemce nebo zákazníka v internetovém obchodě. Pokud se například zákazník rozhodne provést nákup a zvolí si osobní odběr zakoupeného výrobku místo zaslání zásilkovou službou, pak se jeho osobní údaje budou zpracovávat za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy, ale už nebudou poskytnuty zásilkové službě realizující zásilky na zakázku správce.

 

3.2. Správce může zpracovávat osobní údaje v rámci internetového obchodu pro následující účely, z důvodů a v dobách uvedených v následující tabulce:

 

Účel zpracování dat

Právní podklady pro zpracování dat a po jakou dobu budeme vaše údaje zpracovávat

Jaké osobní údaje jsou budou zpracovávány

Plnění Kupní Smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí elektronických služeb nebo podniknutí pokynů osoby, které se data týkají, před uzavřením výše uvedených smluv.

Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy)

Údaje jsou uschované po dobu nezbytnou do plnění, odstoupení nebo vypršení jiným způsobem uzavření smlouvy.

Maximální rozsah: jméno a příjmení; adresa elektronické schránky; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, popisné a orientační číslo domu, číslo bytu/lokálu, směrovací číslo, město, země), adresa bydliště/adresa sídla firmy (pokud je jiná než doručovací adresa). V případě příjemců služeb nebo firemních zákazníků Administrátor může zpracovávat také název firmy identifikační číslo (IČ).

Přímý marketing

Článek 6 odst. 1 písm. f) Vyhlášky GDPR (právně zásadní zájem Administrátora) – zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z právně zásadních zájmů Administrátora – spočívá v plnění zájmů a snahu o dobré hodnocení Administrátora, jeho Internetového Obchodu a cílu prodeje svých Zboží.

Údaje jsou uschované po dobu existence právně zdůvodněného zájmu realizovaného Administrátorem, nejdéle po dobu vypršení nároků, vůči osoby, které se údaje týkají, ve spojení s výdělečnou činností provozovanou Administrátorem. Dobu vypršení nároku určují právní předpisy, zejména obchodního zákoníku (základní termín pro vypršení nároků spojených s výdělečnou činností je tři roky, a pro kupní smlouvy dva roky). Administrátor není oprávněný používat údaje pro přímý marketing v případě nesouhlasu v tomto ohledu osobou, které se údaje týkají.

Adresa elektronické schránky.

Marketing

Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR (souhlas) Údaje jsou uschované do chvíle odvolání souhlasu osobou, které se údaje týkají, v rámci dalšího zpracování údajů pro tento účel.

Jméno, adresa elektronické schránky.

Vedení účetních knih

Článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR v rámci článku 74 odst. 2 zákona o vedení účetnictví ze dne 30 ledna 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Údaje jsou uschovány po dobu vyžadovanou účetními předpisy Administrátora uschování účetních knih. (5 lat, počínajíc od začátku roku následujícího po fiskálním roku, kterého se údaje týkají.

Jméno a příjmení; adresa bydliště/sídla firmy (pokud je jiná než doručovací adresa), název firmy a identifikační číslo (IČ) odběratele služeb nebo firemního zákazníka.

Stanovení, vyšetření nebo obhajoba nárokům které mohou být požadované po Administrátoru nebo, které může Administrátor požadovat.

Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR

Údaje jsou uschovené po dobu existence právně zdůvodněným zájmem realizovaného Administrátorem, ale pouze do doby vypršení nároků vůči osoby, které se údaje týkají, v rámci výdělečné činnosti Administrátora. Doba trvání nároku je upřesněna v Občanským zákoníku (základní doba pro nároky spojené s výdělečnou činností trvá tři roky a pro kupní smlouvy dva roky).

Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; adresa elektronické schránky; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu-kanceláře, PSČ, město, země), adresa bydliště/sídla firmy (pokud je jiná než doručovací).

Pro odběratele služeb nebo firemní zákazníky Administrátor může shromažďovat také název firmy a identifikační číslo (IČ).

Hodnocení uzavření a průběhu plnění kupní smlouvy (prostřednictvím programu Ověřeno Zákazníky společnosti Heuréka aj.)

Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (právně zdůvodněný zájem Administrátora) – zpracování dat je povinné k realizaci zájmů Administrátora – zejména na kontrole kvality realizace objednávek.

 

Údaje jsou uschované po dobu existence právně zdůvodněného zájmu Administrátora, ale pouze po dobu vypršení nároku vůči osoby, které se údaje týkají, v rámci výdělečné činnosti Administrátora). Doba trvání nároku je upřesněna v Občanským zákoníku (základní doba pro nároky spojené s výdělečnou činností trvá tři roky a pro kupní smlouvy dva roky).

Administrátor není oprávněný používat údaje v případě nesouhlasu se zpracováním údajů prokázaného osobou, které se údaje týkají.

Jméno, příjmení, adresa elektronické schránky, číslo objednávky, evidenční číslo výrobku.

 

4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

4.1. Ke správnému fungování internetového obchodu i k realizaci uzavíraných kupních smluv je nutné, aby správce využíval služeb externích dodavatelů (např. dodavatel softwaru, zásilková služba nebo subjekt zpracovávající platby). Správce využívá výhradně služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky implementace patřičných technických a organizačních prostředků, aby zpracovávání splňovalo požadavky nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů.

 

4.2. K poskytnutí údajů správcem nedochází vždy, a ne všem příjemcům či kategoriím příjemců uvedeným v politice ochrany soukromí – správce poskytuje údaje jen tehdy, když je to nezbytné k realizaci daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu potřebném k jeho realizaci. Když například zákazník využije osobního odběru, tak se jeho údaje nebudou poskytovat dopravci spolupracujícímu se správcem.

 

4.3. Osobní údaje příjemců služby i zákazníků internetového obchodu se mohou poskytovat následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

 

4.3.1. Dopravci / zásilkové služby / zprostředkovatelé dopravy – v případě zákazníka, který si v internetovém obchodě zvolí způsob doručení výrobku poštovní nebo kurýrní zásilkou, tak správce poskytuje shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dopravci, zásilkové službě nebo zprostředkovateli dopravy, který realizuje zásilky na zakázku správce, v rozsahu nezbytném k realizaci dodávky výrobku zákazníkovi.

 

4.3.2. Subjekty obsluhující elektronické platby nebo platby platební kartou – v případě zákazníka, který si v internetovém obchodě zvolí způsob platby elektronicky nebo platební kartou, správce poskytuje shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému subjektu zpracovávajícímu výše uvedené platby v internetovém obchodě na zakázku správce v rozsahu nezbytném ke zpracování platby prováděné zákazníkem.

 

4.3.3. Subjekty poskytující úvěry nebo leasing – v případě zákazníka, který si v internetovém obchodě zvolí způsob platby na splátky nebo leasing, správce poskytuje shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému subjektu poskytujícímu úvěr nebo leasing zpracovávajícímu výše uvedené platby v internetovém obchodě na zakázku správce v rozsahu nezbytném ke zpracování platby prováděné zákazníkem.

 

4.3.4. Dodavatelé systému průzkumu spokojenosti zákazníků – správce zpřístupňuje shromážděné osobní údaje zákazníka, kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodě zvolenému subjektů provozujícímu systém průzkumu spokojenosti zákazníků. K tomu dochází na zakázku správce v rozsahu nezbytném k vyjádření názoru zákazníkem pomocí systému průzkumu spokojenosti zákazníků.

 

4.3.5. Dodavatele služeb poskytující správci technická, informační a další organizační řešení dovolující správci podnikat a provozovat Internetový obchod a jeho prostřednictvím poskytovat elektronické služby (zejména dodavatel počítačového softwaru na vedení internetového obchodu, poskytovatele elektronické pošty a hostingu a dodavatele softwaru na řízení podniku a poskytování technické pomoci správci) – správce poskytuje shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dodavateli působícímu na jeho zakázku pouze v případě a rozsahu nezbytném k realizaci daného účelu zpracování údajů v souladu s touto politikou ochrany soukromí.

 

4.3.6. Dodavatelé účetnických, právnických a poradenských služeb zajištující správci účetní, právní a poradenské služby (zejména účetní kancelář, právní kancelář nebo inkasní agentura) – správce poskytuje shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dodavateli pracujícímu na jeho zakázku pouze v případě a pouze v rozsahu nezbytném k uskutečnění daného účelu zpracování údajů, který je v souladu s touto politikou ochrany soukromí.

 

4.3.7. Facebook Ireland Ltd. – správce využívá na stránkách internetového obchodu zásuvné moduly sociální sítě Facebook (např. tlačítko To se mi líbí, Sdílet a přihlašování pomoci přihlášení do sociální sítě Facebook) a v této souvislosti shromažďuje a poskytuje osobní údaje příjemce služby používajícímu stránky Internetového obchodu společnosti

Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland)

v rozsahu a v souladu s pravidly ochrany soukromí uvedenými na: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tyto údaje zahrnují informace o činnostech na stránkách internetového obchodu – včetně informací o zařízení, navštěvovaných webech, nákupech, zobrazovaných reklamách a způsobu používání služeb – bez ohledu na to, zda příjemce služby má účet na Facebooku a zda je na Facebooku přihlášen).

 

5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

5.1. Nařízení GDPR ukládá správci povinnost informovat o automatizovaném rozhodování včetně profilování, o němž hovoří čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR, a – přinejmenším v těchto případech – podstatné informace o zásadách jejich přijímání a také o významu a možných důsledcích takovéhoto zpracování pro subjekt údajů. Vzhledem k tomu správce uvádí v tomto bodě politiky ochrany soukromí informace ohledně možného profilování.

 

5.2. Správce může v internetovém obchodě využívat profilování k přímému marketingu, ale rozhodnutí na jeho základě učiněná správcem se netýkají uzavření nebo odmítnutí uzavření kupní smlouvy ani možnosti využívat elektronických služeb v internetovém obchodě. Výsledkem profilování v internetovém obchodě může být např. poskytnutí dané osobě slevy, zaslání slevového kódu, připomenutí o nedokončených nákupech, zaslání nabídky výrobku, který může odpovídat zájmům nebo preferencím dané osoby nebo nabídnutí lepších podmínek ve srovnání se standardními podmínky internetového obchodu.  Mimo profilování rozhodnutí činí svobodně vždy daná osoba, zda bude chtít využít takto obdržené slevy nebo lepších podmínek a provést nákup v internetovém obchodě.

 

5.3. Profilování v internetovém obchodě spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování dané osoby na stránkách Internetového obchodu např. když přidá konkrétní výrobek do košíku, když si prohlíží konkrétní výrobek v internetovém obchodě, nebo skrz analýzu dosavadní historie nákupů v internetovém obchodě. Podmínkou takovéhoto profilování je, aby správce měl osobní údaje dané osoby, aby jí pak mohl zaslat např. slevový kód.

 

5.4. Vlastník údajů má právo, nepodléhat rozhodnutím, které vychází výhradně z automatizovaného zpracování včetně profilování a vyvolává vůči této osobě právní účinky nebo má na ni vliv obdobným způsobem.

 

6. PRÁVA VLASTNÍKA ÚDAJŮ

6.1. Právo na přístup, opravu, omezení, odstranění nebo přenositelnost – vlastník údajů má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, odstranění („právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku vůči zpracování a také má právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky provádění výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15-21 nařízení GDPR.

 

6.2. Právo kdykoliv odvolat souhlas – osoba, jejíž údaje jsou správcem zpracovávány na základě vyjádření souhlasu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR), má právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž by to mělo vliv na shodu s právem na zpracovávání, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

 

6.3. Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost k dozorovému orgánu způsobem určeným v předpisech nařízení GDPR a podle polského práva, zejména podle zákona o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je předseda Úřadu na ochranu osobních údajů (polsky: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

6.4. Právo na námitku – vlastník údajů má právo kdykoliv vznést námitku – z důvodů souvisejících s jeho zvláštní situací – proti zpracování jeho osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkol) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto předpisů. V takovém případě správce už nesmí zpracovávat tyto osobní údaje, pokud neprokáže existenci důležitých oprávněných důvodů ke zpracování, nadřazených vůči zájmům, právům i svobodám vlastníka údajů nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

6.5. Právo na námitku proti přímému marketingu – pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 

6.6. Za účelem realizaci práv, o nichž se hovoří v tomto bodě politiky ochrany soukromí, lze kontaktovat správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo elektronickou poštou na adresu správce uvedenou v úvodu politiky ochrany soukromí nebo pomocí kontaktního formuláře na stránkách internetového obchodu.

 

7. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ I ANALYTIKA

7.1. Soubory cookies (anglicky koláček, oplatka, sušenka) jsou malé textové informace v podobě textových souborů, které WWW server posílá prohlížeči a které se ukládají na počítači návštěvníka stránek internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě chytrého telefonu – v závislosti na zařízení, které návštěvník internetového obchodu používá). Podrobnosti o souborech cookies a o jejich vzniku lze nalézt mj. zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 

7.2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v cookies v době, kdy návštěvník používá stránky Internetového obchodu, pro následující účely:

 

7.2.1. identifikace příjemců služeb jako přihlášených do internetového obchodu a zobrazování, že jsou přihlášeni;

 

7.2.2. Pamatování výrobků vložených do košíku, aby se mohla podat objednávka;

 

7.2.3. Pamatování dat z vyplňovaných objednávkových formulářů, dotazníků nebo přihlašovacích údajů do Internetového obchodu;

 

7.2.4. Uzpůsobení obsahu stránky internetového obchodu podle individuální preferencí příjemce služby (např. barvy, velikost písma, uspořádání strany) a optimalizaci používání stránek internetového obchodu;

 

7.2.5. Vedení anonymních statistik způsobu používání stránek internetového obchodu;

 

7.2.6. Remarketing, je zkoumání vlastností chování návštěvníků internetového obchodu anonymní analýzou jejich činností (např. opakující se návštěvy určitých stránek, klíčová slova atp.) za účelem vytvoření jejich profilu a zobrazení jim reklam přizpůsobených jejich předpokládaným zájmům, také když navštěvují jiné webové stránky v reklamní síti společnosti Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd.;

 

7.3. Většina internetových prohlížečů na trhu standardně akceptuje ukládání souborů cookies. Každý má možnost určit podmínky používání souborů cookies v nastavení svého webového prohlížeče. To znamená, že je třeba možné částečně omezit (např. časově) nebo zcela vypnout možnost ukládání souborů cookies – v posledně jmenovaném případě to však může mít vliv na některé funkce internetového obchodu (kupříkladu se může ukázat, že je nemožné absolvovat cestu vytváření objednávky skrz objednávkový formulář kvůli nepamatování výrobků v košíku během postupných kroků podávání objednávky).

 

7.4. Nastavení souborů cookies u webového prohlížeče je podstatné z hlediska souhlasu s používáním souborů cookies naším internetovým obchodem – podle předpisů může být takovýto souhlas vyjádřen také nastavením internetového prohlížeče. Lze tedy příslušně změnit nastavení ukládání souborů cookies v internetovém prohlížeči a tímto způsobem nevyjádřit souhlas.

 

7.5. Podrobnosti ohledně nastavení souborů cookies a jejich samočinného odstraňování v nejrozšířenějších internetových prohlížečích jsou k dispozici v nápovědě internetového prohlížeče a na níže uvedených stránkách (stačí kliknout na daný odkaz):

 

7.6. Správce může v internetovém obchodě využívat služeb Google Analytics, Universal Analytics poskytovaných společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby pomáhají správci vést statistiky a analyzovat provoz v internetovém obchodě. Shromažďované údaje jsou zpracovávány v rámci výše uvedených služeb ke generování statistik pomáhající při správě internetového obchodu a analýze provozu v internetovém obchodě. Tyto údaje mají souhrnnou povahu. Správce s využitím výše uvedených služeb v internetovém obchodě shromažďuje údaje jako zdroj a nosič získání návštěvníků internetového obchodu a jejich chování na webu internetového obchodu, informace o zařízení a prohlížečích použitých při návštěvě webu, IP adresu a doménu, zeměpisné údaje a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.

 

 

7.7. Poskytování informací o aktivitách na webu internetového obchodu službě Google Analytics může daná osoba snadno zakázat – pro tento účel si lze například nainstalovat doplněk do prohlížeče zpřístupněný společností Google Ireland Ltd. na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

7.8. Správce může v internetovém obchodě používat službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Tato služba pomáhá správci měřit účinnost reklam a zjišťovat, které činnosti provádějí návštěvníci internetového obchodu a také zobrazovat těmto osobám přizpůsobené reklamy. Podrobnosti o fungování Facebook Pixelu můžete najít na adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content

 

7.9. Správu činnosti Facebook Pixelu lze upravovat v nastavení reklam na svém účtu na serveru Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje, abyste se po přechodu na jiné stránky seznámili s tamní politikou ochrany soukromí. Zdejší politika ochrany soukromí je platná pouze pro internetový obchod správce.